International Women's Day

photo of keynote speaker Rajean Willis
photo of Rajean Willis

Rajean Willis

photo of Ann Helga Denny

Ann Helga Denny

photo of Margot Durling

Margot Durling

photo of Christine Qin Yang

Christine Qin Yang

photo of Councillor Pamela Lovelace

Councillor Pamela Lovelace

photo of Victoria Levack

Victoria Levack

Photo of Stacey Gomez

Stacey Gomez

photo of Councillor Cathy Deagle-Gammon

Cathy Deagle-Gammon

photo of Jordynn Bernard

Jordynn Bernard

photo of Sheri Lecker

Sheri Lecker

photo of Jane McKay-Nesbitt

Jane McKay-Nesbitt